Policy avseende integritet, cookies och marknadsföring

2018-04-17

 

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Toveks Auktioner AB org.nr. 556543-6291, (”Toveks Auktioner”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Toveks Auktioner tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Toveks Auktioner, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Toveks Auktionerkonto (”Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, GDPR.

 

 1. Personuppgiftsansvarig

Toveks Auktioner är personuppgiftsansvarig för Toveks Auktioners behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Toveks Auktioner är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Toveks Auktionerkonto.

 

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Toveks Auktioner samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Toveks Auktioners webbplats, använder dig av Toveks Auktioner support, besöker Toveks Auktioners webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Toveks Auktioner. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Toveks Auktioner och för att Toveks Auktioner ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Toveks Auktioner in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Toveks Auktioner samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Toveks Auktioners webbplats. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Toveks Auktioner

De personuppgifter Toveks Auktioner samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Kundnummer

IP-adress och information om din användning av Toveks Auktioners webbplats

 

4.2 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter Toveks Auktioner samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Kontoinformation

IP-adress och information om din användning av Toveks Auktioners webbplats

Uppgifter om dina inköp

Information om ditt kontoinnehav

 

 

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Toveks Auktioner

Toveks Auktioner behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Toveks Auktioner dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, frakt och tillhandahållande av support;

Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Toveks Auktioners varor och tjänster;

Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;

Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;

Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Toveks Auktioner personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

Administrera kontoinnehavet;

Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser;

 

 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Toveks Auktioner baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Toveks Auktioner behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Toveks Auktioner ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Toveks Auktioner kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Toveks Auktioners rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

7.2 Toveks Auktioner sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Toveks Auktionerkonto. Inaktiva konton raderas 7 år efter senaste aktivitet.

 

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

8.1 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Toveks Auktioner om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Toveks Auktioners rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 1. Ändring av integritetspolicy

9.1 Toveks Auktioner har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Toveks Auktioner kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Toveks Auktioner innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Toveks Auktioner, eller, om du är Kontoinnehavare, genom att välja [avsluta konto] på ”Mina sidor”.

 

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Toveks Auktioner har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

 1. Dina rättigheter

11.1 Toveks Auktioner ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

11.2 Toveks Auktioner kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

11.3 Du har rätt att av begära

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

 

11.4 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@tovek.se . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

11.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

 1. Cookies

När du använder hemsidan godkänner du användning av cookies. En cookie är en datafil som sparas i din dator och som kan känna igen din dator över olika webbplatser och besök. Cookies används på nästan alla webbplatser. Alla webbplatser i EU som använder cookies ska enligt lag informera användarna om användningen av cookies. Hos tovek.se sparas ingen personlig information via cookies.

12.1 Du kan ta bort cookies som sparats på din dator när du vill. Läs om hur du tar bort kakor.

12.2 Vi använder följande Cookies
Sessions-kaka: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val. Om du inte accepterar cookies kan du inte följa auktioner, logga in eller lägga bud.

12.3 Tredjeparts-cookies på tovek.se:
Google Analytics

Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Cookies används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Alla data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data. Om du inte vill att Google Analytics ska kunna samla in din data kan du installera det här insticksprogrammet.

 

 1. Kontaktinformation

13.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

TOVEKS AUKTIONER AB

Adress:              Box 158, 311 51 Ätran
Tel:                      0346-487 70
E-post:               info (at) tovek.se