Villkor för nätauktioner

2022-11-25

Toveks Auktioner AB:s roll

Toveks Auktioner AB:s roll är att, mot provision, förmedla objekt från säljare till köpare. Toveks Auktioner AB köper eller säljer inget för egen räkning. Som nedan anges och även i övrigt föreligger det endast partsförhållande mellan köpare och säljare.

 

Köparen

Köpare som deltager i en nätauktion skall följa Toveks Auktioner AB:s regler och anvisningar. Besiktning av objekt skall ske före auktionen på av Toveks Auktioner AB angiven tid och plats.

Lagda bud och vunna objekt på Toveks Auktioner AB:s nätauktioner är bindande.

Objekt köpta på nätauktion skall betalas omgående och innan det att hämtning av objekt sker. Toveks Auktioner AB förbehåller sig rätten att kassera objekt som inte avhämtats vid utsatt tid utan ersättning till köparen, om inte köparen avtalat om annan tid minst 2 dagar innan avhämtningsdagen. Toveks Auktioner AB kan inte garantera att avhämtning kan ske på annan tid än anvisad. Köparen ansvarar för hämtning, transport, emballering etc. av köpta objekt. Erfoderliga verktyg skall medtagas.

Vid tekniska problem, lika bud eller andra tvister är det Toveks Auktioner AB som avgör vilket bud som skall gälla eller om en auktion skall ogiltigförklaras eller göras om. 

Vid registrering görs stickprover med kreditupplysning. 

 

Budgivarens undersökningsplikt

Det ankommer på budgivaren att noga undersöka de objekten denne bjuder på av Toveks Auktioner AB:s nätauktioner. Samtliga objekt som utbjuds säljs i "befintligt skick" varmed avses att objekten säljs i det skick de befinner sig i vid köpetillfället. Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning före auktionen ansvarar inte säljaren för. Detsamma gäller fel, brister och skador som framgår av beskrivning, bilder eller på annat sätt.

 

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta varor. 

 

Inropsavgift

På angivet högsta bud tillkommer en inropsavgift. Denna avgift aviseras i objektsspecifikationen och kan variera i storlek beroende på vilken sorts objekt det rör sig om.

Moms tillkommer alltid på inropsavgiften.

Inropsavgiften är bindande då den ingår i budtjänsten. 

 

Budgivning och avgift för tjänsten

Samtliga auktionsföremål säljs via auktion på webbplatsen. För att kunna delta i en auktion online måste kunden registrera sig som medlem och acceptera Toveks Auktioner ABs medlemsvillkor.

Kunder som väljer att delta i budgivning på webbplatsen ska följa Toveks Auktioner ABs regler och anvisningar.

För budgivningstjänsten tas en avgift ut av vinnare kallad ”Inropsavgift”. Inropsavgiften tas ut för att täcka de kostnader som Toveks Auktioner AB har för utveckling av tjänsten, programmering, IT-support, driftskostnader samt andra kostnader för att tjänsten skall fungera och ständigt kunna utvecklas.

Avgift för tjänsten skall betalas enligt det belopp som anges på webbplatsen. Avgiften för tjänsten kan variera och står alltid på objektet.

Kunden är är skyldig att betala avgiften för tjänsten, även om köpet av det aktuella auktionsföremålet av någon anledning inte fullföljs av kunden.

 

Moms

Om ej annat anges tillkommer det moms på samtliga objekt.

 

Kan jag ställa om min faktura till en annan köpare?

Den som är registrerad som användare av budgivande konto är också fakturamottagare av vinnande bud. Var därför noga med att ha rätt användare registrerad när ni bjuder.

Vid enstaka fall kan vi ställa om en faktura mot en kostnad om 200,- exkl. moms per faktura. Omställningen ska i så fall ske senast tre dagar efter originalfakturans utfärdande. Vi ställer inte om fakturor som redan är betalda. Ej heller från företag till privatperson eller tvärtom.

Notera att om företaget/personen som fakturan ska ställas på inte har ett konto hos oss så måste ett sådant skapas.

 

Köpare utanför Sverige

Köpare utanför Sverige får faktura med svensk moms. Momsen skall betalas till Toveks Auktioner AB och återbetalas sedan till köparen, dock endast registrerade företagskunder (inom EU - VAT.nr), när exportdeklaration eller annan tullhandling som styrker att varan lämnat landet kommit Toveks Auktioner AB tillhanda (OBS: Senast 4 veckor efter att godset lämnat Toveks Auktioner AB.Toveks Auktioner AB ombesörjer inte transport eller hjälp med tullhantering, köparen skall ombesörja hela förloppet och stå för alla kostnader i samband med transport och export.

 

Objekt från konkursutförsäljning

Konkursutförsäljning är en tvångsförsäljning där objekt och egendom säljs för att betala skulder, vilket innebär att konsumentköplagen ej gäller. Vi håller även offentlig visning innan varje avslutsdag där köparen kan kontrollera objekten.

 

Betalningsvillkor

Full likvid skall vara Toveks Auktioner AB tillhanda innan objekten lämnas ut.
Om köpeskilling inte erläggs inom angiven tid har Toveks Auktioner AB rätt att besluta om att häva köpet eller fullfölja detsamma. Toveks Auktioner AB har i så fall rätt att ta ut ersättning för samtliga kostnader i anledning av avtalsbrottet.  
På fakturerat belopp tillkommer en expeditionsavgift om f.n 30 kronor exkl. moms.
Betalning mottages som:
Kortbetalning, Swish eller via bankgiro: 5069-4439.

 

Köparens betalningsdröjsmål

Om betalning inte fullgörs i tid, skall köparen betala dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen samt påminnelseavgifter och inkassokostnader.
I samtliga fall äger Toveks Auktioner AB rätt att erhålla ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till objektet.
Efter omförsäljning äger Toveks Auktioner AB rätt att uttaga ersättning för samtliga återstående fordringar bolaget har gentemot köparen. För objekt som ej avhämtas på avhämtningsdagen debiteras en förvaringsavgift om 500 kr (400: - exkl moms) per dygn/objekt samt eventuella rangeringskostnader.

 

Hämtning av auktionsobjekt

Hämtning av auktionsobjekt skall ske på av Toveks Auktioner AB:s utsatta avhämtningstider.
Om varan inte avhämtas på  av Toveks Auktioner AB:s utsatta tider kommer en dygnshyra av 500: - (400: - + moms) per dygn och rop att debiteras köparen samt en utlämningskostnad. I speciella fall kan dispens lämnas.

Toveks Auktioner AB har rätten att sälja vidare objektet om det inte har avhämtats vid utsatta avhämtningstider. Eventuella kostnader för det kommer debiteras den ursprunglige köparen.

Köparen är ägare till objektet från vunnen avslutad auktion. Allt ansvar för objektet övergår på köparen efter utsatt utlämningsdag.

Demontering av auktionsobjekt skall ombesörjas av köparen. Detta skall ske fackmannamässigt när det gäller nedmontering av el och vid skärarbeten krävs uppvisande av licens för heta arbeten samt erforderlig försäkring.

 

Försäljningsobjektet

Objekt som säljs vid Toveks Auktioner AB:s nätauktioner finns för visning antingen vid huvudkontoret i Ätran, eller på annan plats i Sverige. Objekten säljs alltid i befintligt skick. Det är upp till köparen att kontrollera objekten vid angiven tid för visning. 

 

Lagval och forum

Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan Toveks Auktioner AB, säljare och köpare.
Lag om internationella köp skall inte tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol.

 

Eventuella felaktigheter och ändringar

Toveks Auktioner AB reserverar sig för eventuella felaktigheter eller ändringar beträffande texter om utauktionerade objekt på tovek.se. Det lämnas heller ingen garanti att eventuella bilder till fullo motsvarar objektens skick.  
Det står Toveks Auktioner AB fritt att avstå från försäljning samt bortse från bud. Toveks Auktioner AB kan också avgöra huruvida en budgivning skall göras om p g a tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar.  
Toveks Auktioner AB ansvarar ej för eventuella skador, kostnader etc som kan ha orsakats av tekniska problem, oklarheter, felskrivningar eller andra anledningar. Ansvar tas heller inte om bud ej registrerats vid exempelvis dator- eller serverfel.

 

Hävande av köp, ångerrätt och ansvar för fel

Om betalning inte gjorts innan utfärdat inbetalningsdatum, har Toveks Auktioner AB rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta enligt gällande räntelagstiftning samt en påminnelseavgift. Toveks Auktioner AB har även rätt att vid utebliven betalning, häva köpet och erhålla ersättning för eventuell skada eller förlust, samt avgiften för tjänsten.

Vid hävt köp har Toveks Auktioner AB rätten att, utan först underrätta den vinnande kunden, sälja om auktionsföremålet till det pris som Toveks Auktioner AB anser lämpligt. 

Vid omförsäljning har Toveks Auktioner AB rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av auktionsföremålet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Toveks Auktioners fodringar och kostnader för omförsäljning, ska kunden betala mellanskillnaden.

Toveks Auktioner AB ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. Toveks Auktioner AB ansvarar heller inte för.

  1. Fel som beror på att auktionsföremålet utsatts för normalt slitage
  2. Fel, brister eller skador som framgår av auktionsförteckningen eller objektsbeskrivningen
  3. Fel som kunden med hänsyn till startpris eller ålder kunnat förutsätta, eller
  4. Fel som kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som kunnat uppmärksammats genom att studera objektsbeskrivningen eller bilder på auktionsföremålet. Eller sådant som kunden märkt eller borde märkt vid sin undersökning av auktionsföremålet under visningstillfället.

Toveks Auktioner AB ansvarar inte för fel på objekt som säljs som reparationsobjekt, även om auktionsföremålet är i sämre skick än beskrivet.

Toveks Auktioner AB ansvarar inte för fel hos auktionsföremål som sålts för kronofogdemyndigheten , konkursförvaltare eller annan tvångsmässig försäljning, t.ex. på uppdrag av inkassoföretag, banker eller liknande.

Vid köp av ett auktionsföremål på webbplatsen gäller alltid fjorton (14) dagars ångerrätt, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning för privatpersoner. Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Toveks Auktioner AB detta inom fjorton (14) dagar från det att kunden, eller kundens ombud, hämtat eller tagit emot Auktionsföremålet.

Ångerrätten gäller inte vid försäljning av auktionsföremål som är fast egendom eller andra varor som ångerrätten enligt lag inte gäller, exempelvis livsmedel. Detta gäller även om objekten försäljes åt konkursförvaltare eller finansbolag.

Om kunden vill ångra köpet av auktionsföremål ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Toveks Auktioner AB, se kontaktinformation, samt kontrollera att meddelande mottagits.  Kunden skall ange sitt namn, adress, kontaktinformation och annan relevant information, t.ex. kund nr, faktura nr och objektsnummer.

Vid utövande av ångerrätten har kunden möjlighet att återlämna auktionsföremålet till Tovek Auktioner ABs lokaler. Att lämna tillbaka objekt på Toveks Auktioner ABs lokaler är kostnadsfritt. Om återlämning av objekt sker direkt till Toveks Auktioner ABs lokaler skall kunden ta med sig kvitto på betalningen och kopia på fakturan. Observera att Toveks Auktioner AB inte ersätter resekostnader, utlägg eller andra kostnader som kunden får i samband med att de lämnar tillbaka varan eller häver köpet.

Om kunden vid utövande av sin ångerrätt istället väljer att skicka tillbaka auktionsföremålet, betalar kunden returfrakten och ansvarar för auktionsföremålets skick efter det att kunden hämtat eller mottagit auktionsföremålet samt under returfrakten. Auktionsföremålet ska skickas i retur inom sju (7) dagar, räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnats till Toveks Auktioner AB. Auktionsföremålet ska skickas väl emballerad och i fint skick.

När kunden ångrar sitt köp betalar Toveks Auktioner AB tillbaka det belopp som kunden betalat för auktionsföremålet. 

Notera att inropsavgiften inte återbetalas. Ej heller av kunden beställd frakt.

På det belopp som ska återbetalas har Toveks Auktioner AB rätt att dra av summa motsvarande auktionsföremålets värdeminskning om auktionsföremålet hanterats mer än nödvändigt för att fastställa dess funktioner. Toveks Auktioner AB har rätten att vänta med återbetalningen tills dess att auktionsföremålet återkommit till Toveks Auktioner AB.

 

Hantering av personuppgifter

När du registrerar dig som Användare kommer Toveks Auktioner AB att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med Vår integritetspolicy.