In english

 

Villkor för nätauktioner 2017

Toveks Auktioner AB:s roll

Toveks Auktioner AB:s roll är att, mot provision, förmedla objekt från säljare till köpare. Toveks Auktioner AB köper eller säljer inget för egen räkning. Som nedan anges och även i övrigt föreligger det endast partsförhållande mellan köpare och säljare. 

 

Köparen

Köpare som deltager i en nätauktion skall följa Toveks Auktioner AB:s regler och anvisningar. Besiktning av objekt skall ske före auktionen på av Toveks Auktioner AB angiven tid och plats.

Vunna objekt på Toveks Auktioner AB:s nätauktioner är bindande.

Objekt köpta på nätauktion skall betalas omgående och innan det att hämtning av objekt sker. Toveks Auktioner AB förbehåller sig rättan att kassera objekt som inte avhämtats vid utsatt tid utan ersättning till köparen, om inte köparen avtalat om annan tid minst 2 dagar innan avhämtningsdagen. Toveks Auktioner AB kan inte garantera att avhämtning kan ske på annan tid än anvisad. Köparen ansvarar för hämtning, transport, emballering etc. av köpta objekt. Erfoderliga verktyg skall medtagas.

Vid tekniska problem, lika bud eller andra tvister är det Toveks Auktioner AB som avgör vilket bud som skall gälla eller om en auktion skall ogiltigförklaras eller göras om. 

Vid registrering gör stickprover med kreditupplysning. 

 

Budgivarens undersökningsplikt

Det ankommer på budgivaren att noga undersöka de objekten denne bjuder på av Toveks Auktioner AB:s nätauktioner. Samtliga objekt som utbjuds säljs i "befintligt skick" varmed avses att objekten säljs i det skick de befinner sig i vid köpetillfället. Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning före auktionen ansvarar inte säljaren för. Detsamma gäller fel, brister och skador som framgår av beskrivning eller på annat sätt.

 

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta varor. 

 

Inropsavgift

På angivet högsta bud tillkommer en inropsavgift. Denna avgift aviseras i objektsspecifikationen och kan variera i storlek beroende på vilken sorts objekt det rör sig om.

Moms tillkommer alltid på inropsavgiften.

Inropsavgiften är bindande på den ingår i budtjänsten. 

 

Moms

Om ej annat anges tillkommer det moms på samtliga objekt.

 

Köpare utanför Sverige

Köpare utanför Sverige får faktura med svensk moms. Momsen skall betalas till Toveks Auktioner AB och återbetalas sedan till köparen, dock endast registrerade företagskunder (inom EU - VAT.nr), när exportdeklaration eller annan tullhandling som styrker att varan lämnat landet kommit Toveks Auktioner AB tillhanda (OBS: Senast 4 veckor efter att godset lämnat Toveks Auktioner AB.


Toveks Auktioner AB ombesörjer inte transport eller hjälp med tullhantering, köparen skall ombesörja hela förloppet och stå för alla kostnader i samband med transport och export.

 

Objekt från Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten har rätt att återkalla/inställa försäljning av objekt ända fram till auktionstillfället / avslutningstiden. 

 

Betalningsvillkor

Full likvid skall vara Toveks Auktioner AB tillhanda innan objekten lämnas ut.

Om köpeskilling inte erläggs inom angiven tid har Toveks Auktioner AB rätt att besluta om att häva köpet eller fullfölja detsamma. Toveks Auktioner AB har i så fall rätt att ta ut ersättning för samtliga kostnader i anledning av avtalsbrottet.  
På fakturerat belopp tillkommer en expeditionsavgift om f.n 30 kronor

Betalning mottages som:

Direktinsättning på bankkonto: Handelsbanken 6651 – 062 856 138

Eller via bankgiro: 5069-4439  
- Kontant betalning hanteras endast efter överenskommelse. 

 

Köparens betalningsdröjsmål

Om betalning inte fullgörs i tid, skall köparen betala dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen samt påminnelseavgifter och inkassokostnader.

I samtliga fall äger Toveks Auktioner AB rätt att erhålla ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till objektet.
Efter omförsäljning äger Toveks Auktioner AB rätt att uttaga ersättning för samtliga återstående fordringar bolaget har gentemot köparen. För objekt som ej avhämtas på avhämtningsdagen debiteras en förvaringsavgift om 500 kr (400: - exkl moms) per dygn/objekt samt eventuella rangeringskostnader.

 

Hämtning av auktionsobjekt

Hämtning av auktionsobjekt skall ske på av Toveks Auktioner AB:s utsatta avhämtningstider.

Om varan inte avhämtas på  av Toveks Auktioner AB:s utsatta tider kommer en dygnshyra av 500: - (400: - + moms) per dygn och rop att debiteras köparen samt en utlämningskostnad. I speciella fall kan dispens lämnas.

Köparen är ägare till objektet från vunnen avslutad auktion. Allt ansvar för objektet övergår på köparen efter utsatt utlämningsdag.

Demontering av auktionsobjekt skall ombesörjas av köparen. Detta skall ske fackmannamässigt när det gäller nedmontering av el och vid skärarbeten krävs uppvisande av licens för heta arbeten samt erforderlig försäkring.

Försäljningsobjektet

Objekt som säljs vid Toveks Auktioner AB:s nätauktioner finns för visning antingen vid huvudkontoret i Ätran, eller på annan plats i Sverige. Objekten säljs alltid i befintligt skick. Det är upp till köparen att kontrollera objekten vid angiven tid för visning.

 

Lagval och forum

Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan Toveks Auktioner AB, säljare och köpare.
Lag om internationella köp skall inte tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol.

 

Eventuella felaktigheter och ändringar

Toveks Auktioner AB reserverar sig för eventuella felaktigheter eller ändringar beträffande texter om utauktionerade objekt på tovek.se. Det lämnas heller ingen garanti att eventuella bilder till fullo motsvarar objektens skick.  
Det står Toveks Auktioner AB fritt att avstå från försäljning samt bortse från bud. Toveks Auktioner AB kan också avgöra huruvida en budgivning skall göras om p g a tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar.  
Toveks Auktioner AB ansvarar ej för eventuella skador, kostnader etc som kan ha orsakats av tekniska problem, oklarheter, felskrivningar eller andra anledningar. Ansvar tas heller inte om bud ej registrerats vid exempelvis dator- eller serverfel.

 

På svenska

 

Terms for net auctions 2016

Toveks Auktioner AB’s role

Toveks Auktioner AB’s role is to act as intermediary on lots from sellers to buyers against a commission. Toveks Auktioner AB does not buy or sell anything on its own behalf. As stated below and otherwise, a party relationship only exists between the buyer and the seller. Toveks Auktioner AB is not able to vouch for buyers or sellers in any way, such as, for example, but not limited to: the buyer’s identity, ability to pay, that messages have been received or, as is also stated below, providing information about lots.

Toveks Auktioner AB’s agency business automatically ceases to apply when the contract of sale is sent to the parties. Thereafter, it is incumbent on the parties to complete the sale themselves by paying the purchase sum, handing over the lot, etc.

 

The buyer

Buyers who take part in an online auction shall comply with Toveks Auktioner AB’s rules and instructions. Lots shall be inspected before the auction, at the time and place stated by Toveks Auktioner AB.

Won lots at Toveks Auktioner AB’s net auctions are binding.

Lots bought at an online auction shall be paid for immediately, and before collecting the lot. If the lot has not been paid for and collected at the times stated by Toveks Auktioner AB, Toveks Auktioner AB will discard the object without any refound to the buyer. The buyer is responsible for collection, transport, packaging, etc. of purchased lots.

 

In the event of technical problems, equal bids or other disputes, Toveks Auktioner AB will decide which bid applies or if an auction shall be declared void or rerun.

 

The bidder’s duty to investigate

It is up to the bidder to carefully investigate the property on which he bids at the viewing times for the lots stated by Toveks Auktioner AB. The property offered for sale may have faults and defects. All property offered for sale is “sold as seen”, which means that the property is sold in the condition it is in at the time of purchase. The seller is not responsible for faults, defects or damage that the bidder ought to have seen on inspection before the auction. The same applies to faults, defects or damage stated in the description or in some other way.

 

Seller’s responsibility for a sold lot

The responsibility for sold goods rests with the seller.

 

Guarantee

No guarantee is given for purchased goods.

 

VAT

Unless otherwise specified, VAT is payable on all lots.

VAT can be refunded up to 4 weeks after the goods have left Toveks Auktioner AB. VAT can only be refunded to businesses with VAT. number when the export declaration has been send to Toveks Auktioner AB.
Toveks Auktioner AB can not provide shipment outside Sweden or help with the customs when exporting. The buyer will have to pay for the management with transport and export declaration.

 

 Payment terms

Full funds shall reach Toveks Auktioner AB before the goods/call are/is given out.

Payment shall be made before collection. The seller has no duty to hand over a lot until payment has been received. If the purchase sum is not paid within the specified time, the seller has the right to decide to cancel or complete the purchase. In this case, the seller is entitled to compensation for all costs owing to the breach of contract.
On the invoiced amount due to a handling fee of SEK 30 fn

 

Payment is accepted as:

Direct deposit to the bank account: Handelsbanken 6651 – 062 856 138

Or via bank giro: 5069-4439
- Cash payments will only be accepted by agreement.
 

 

Buyer’s overdue payment

If payment is not made on time, the buyer shall pay interest on the overdue payment according to §6 Interest Act and reminder charges and debt recovery costs.

In all cases, Toveks Auktioner AB is entitled to compensation for costs with regard to storage, transport, essential repairs, selling costs, insurances and other costs relating to the lot.
After reselling, Toveks Auktioner AB is entitled to charge compensation for all remaining claims the company has against the buyer. For lots that are not collected within seven working days of purchase, a storage fee is charged of 500 SEK (400 SEK excl VAT) per day/lot as well as any transfer costs.

 

 Collection of auction lots

Auction lots shall be collected at the times stated by Toveks Auktioner AB.

If the goods are not collected at the times stated by Toveks Auktioner AB, a daily hire rate of 500 SEK (400 SEK + VAT) per day and call will be charged to the buyer as well as a handing out cost.

An exemption may be granted in special cases. The buyer is the owner of the lot from the end of the won auction and has full responsibility for the lot after collection. The buyer ought therefore to insure the lot from the time of collection. The seller is responsible for costs for the lot until collection. The risk of the lot is thus transferred, as above, on collection. If the lot is not delivered on time and it is the buyer’s fault or due to some situation on his side, the risk passes to the buyer when the seller has completed his part to allow the collection to take place. The buyer is aware that he does obtain protection against the seller’s creditor until delivery.

 

Lot for sale

Lots sold at Toveks Auktioner AB’s net auctions are available for viewing either at the head office in Ätran or in some other place in Sweden. The lots are always sold as seen. It is up to the buyer to check the lots at the stated viewing time.

 

Ownership reservation

The seller reserves the right to recover a sold lot and possible issue thereof until the seller has received payment. The seller is responsible for reregistering the lot.

 

 Complaints

Complaints shall be lodged prior to collection of the auction lot. Complaints after collection of the goods will not be considered.

 

Choice of law and jurisdiction

Swedish law shall apply in relations between Toveks Auktioner AB, sellers and buyers, as well as between sellers and buyers. The law on international purchases shall not be applied. Disputes shall be decided by a Swedish general court.

 

Defects and changes

Toveks Auktioner AB makes a reservation for any defects or changes with regard to texts about lots up for auction at tovek.se. It also does not give any guarantee that any pictures correspond fully to the condition of the lot.